Zaniklá krajina severozápadních Čech

Datum konání: 18. a 19. října 2017

Místo konání

  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Zelený sál
  • Veřejný sál Hraničář

Organizátoři

  • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
  • Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prosíme všechny účastníky (referující i nereferující), aby vyplnili závaznou přihlášku na těchto webových stránkách. Dovolujeme si účastníky požádat, aby s přihlášením dlouho neváhali, neboť počet míst je omezený.
Termín uzavření přihlášek je pátek 29. 9. 2017. Děkujeme za pochopení.
Účastníci konference neplatí žádný konferenční poplatek.

Program

Program konference

Anotace

Zanikání sídel, které je nejpodstatnějším znakem zániku kulturní krajiny, je dvojznačným jevem, jenž souvisí s neúměrně velkým či naopak malým antropogenním tlakem či vlivem na krajinu. Jednoznačně největším zásahem do krajiny, respektive její existence, je nepochybně povrchová těžba uhlí, kdy pod koly rypadel zaniká vše, co bylo krajinou v jejím přírodním i kulturním smyslu. V tomto případě nelze bez výhrad hovořit o tom, že se jedná o přirozenou součást vývoje osídlení krajiny a jejího využití. Důsledky tohoto nevratného zásahu totiž nejsou dosud zdaleka vyčísleny a popsány ve všech ekonomických, společenských a kulturních souvislostech. Nelze ani počítat s tím, čím bylo argumentováno v době otevírání velkých povrchových dolů, tedy že po rekultivacích bude obnovena kulturní krajina. Rekultivovaná území, jak se ukázalo, totiž nejsou vhodná k zakládání nových sídel s ohledem na nestabilitu a v současné době má většina z nich stále statut dobývacího prostoru. Severozápadní Čechy jsou jedním z evropských regionů, který je povrchovou těžbou uhlí postižen nejznatelněji a souvisí s ní i množství problémů, s nimiž se v minulosti tento kraj potýkal a stále potýká. Není naším cílem všechny tyto problémy pojmenovat, ale chceme k některým z nich v rámci našeho profesního zaměření obrátit pozornost.

Cílem odborného semináře s názvem Zaniklá krajina severozápadních Čech je otevřít problematiku zaniklé přírodní a kulturní krajiny v důsledku povrchové těžby uhlí, a to u příležitosti druhého výročí částečného prolomení těžebních limitů v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve. Seminář by měl připomenout, že povrchová těžba uhlí s sebou nese nevratný zásah do podoby přírodní a kulturní krajiny a bez možnosti návratu ničí lidská sídla, spojená s konkrétními osudy, historií, sociální a kulturní pamětí a identitou. Pozornost by měla být zaměřena především na ztrátu kulturního dědictví, zajímat nás bude především zánik sídel, jednotlivých architektonických i krajinných reliktů a důsledek těchto ztrát. Uvítáme příspěvky, které budou zaměřeny na konkrétní příklady, ale také obecněji na širší kontext zániku kulturní krajiny včetně aspektů hospodářských, sociálních či demografických. Pozornost bychom také rádi věnovali významu dokumentace zanikající krajiny a kulturního dědictví v minulosti i dnes.

Konferenci bude provázet doprovodný program, jehož součástí bude exkurze do těžební oblasti zakončená na zámku Jezeří a také promítání dokumentárních filmů ze 70. a 80. let, které byly pořizovány v souvislosti se zánikem obcí a památek.

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem