Od Velkého tržiště k náměstí Jana Palacha

Názvosloví veřejných prostranství ve městech střední Evropy

Datum konání:  16. 6. 2021

Místo konání: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, konferenční sál

Konference probíhá také on-line. 

Pořadatelé

  • Archiv hl. města Prahy
  • Katedra historie FF UJEP

Program

8:45 – 9:20 Prezence

9:20 – 9:30 Úvodní slovo

9:30 – 10:45
Václav Ledvinka (AMP), Úvodní zamyšlení o názvosloví v Praze od středověku dodnes
Jan Hrdina – Kateřina Jíšová (AMP), Pražské rynky ve středověku – terminologický posun nebo circulus vitiosus?
Juraj Šedivý (Katedra archivníctva a PVH, FF Univerzity Komenského v Bratislavě), Vom Markcht zur Gasse. Pomenovanie verejných priestranstiev stredovekého Prešpurku/Bratislavy

Diskuse

10:45 – 11:05 občerstvení

11:05 – 13:00
Ludmila Sulitková (Katedra archivnictví a PVH FF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) – Hana Jordánková (Archiv města Brna),  Prostor vnitřního města a jeho předměstí na příkladu středověkého a raně novověkého Brna (prameny a vývoj názvosloví)
Michaela Hrubá (Katedra historie, FF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), Možností výzkumu urbanonym v soukromoprávních pramenech raně novověkých měst
Daniel Kovář (SOkA České Budějovice), Orientace v prostorustředověkého a raně novověkého města a předměstí – příklad Českých Budějovic
Kateřina Fantová – Marie Malivánková Wasková (Archiv města Plzně), Od Obcizny po Wilsonovu třídu. Plzeňská urbanonyma na přechodu mezi středověkou a úřední toponymií
Tomáš Baletka (SOkA Vsetín), Názvosloví veřejných prostranství na příkladu severomoravských měst a městeček „pozdního feudalismu“ (do 1848)

Diskuse

13:00 – 14:00 občerstvení

14:00 – 15:50

Marek Lašťovka (AMP), Tradice městských „uličníků“, orientačních příruček a orientačních plánů
Jiří Smrž (AMP), Nečekaný nález pramene k názvům pražských ulic z roku 1869 v registratuře městského archivu
Barbora Lašťovková (AMP), Duplicitní názvy veřejných prostranství v Praze – od středověku dodnes
Jiří Martínek (Historický ústav AV ČR), Cizinci na mapě Prahy (aneb: zahraniční osobnosti a lokality v pražské urbanonymii)
Martina Ptáčníková (Oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR), Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem aneb O úředních i neúředních jménech pražské městské krajiny

Diskuse

15:50 – 16:05 občerstvení

16:05 – 17:35
Thomas Krzenck (Lipsko), Augustusplatz - Blücherplatz - Karl-Tauchnitz-Straße. Leipzigs Aufstieg zur "Weltstadt" im 19. Jahrhundert im Spiegel von Namensgebungen öffentlicher Plätze und Straßen"
Jaroslav David – Tereza Klemensová (Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta Ostravské univerzity), Uliční názvy a názvy v ulicích – orientace vs. Marketing
Jaroslav David – Jana Davidová Glogarová (Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta Ostravské univerzity), Prezident Václav Havel v paměti uličních jmen
Anna Laura Kolláth (Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta Ostravské univerzity), Ostrava a Miskolc – uliční názvy industriálních měst a jejich proměny po roce 1989

Diskuse

Závěrečná diskuse

Filozofická fakulta

Provozovatelem tohoto konferenčního portálu je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ff.ujep.cz

UJEP

Filozofická fakulta je jednou z osmi fakult, které svou vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost provozují v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.ujep.cz

Muzeum

Častým partnerem a spolupořadatelem našich konferencí i jiných kulturních, vědeckých a vzdělávacích akcí je Muzeum města Ústí nad Labem.
www.muzeumusti.cz

Město Ústí n. L.

FF UJEP se hrdě hlásí k městu Ústí nad Labem. Bližší informace o městě, jeho okolí a infrastruktuře můžete najít na webových stránkách města.
www.usti-nad-labem.cz

usti nad labem