Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky

37. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy
ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky,
Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy,
Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Obecním domem, a. s.
Obecní dum, náměstí Republiky 5, Praha 1

Prag im „erneuerten“ Staat – von der Landesmetropole zur Hauptstadt der neuen Republik

37. internationale Tagung des Archivs der Hauptstadt Prag
in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik,
der Fakultät für Humanistische Studien der Karls--Universität,
dem Lehrstuhl für Geschichte der Philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně-Universität in Ústí nad Labem und dem Gemeindehaus
Gemeindehaus, náměstí Republiky 5, Prag 1

Zpráva o uskutečněné konferenci.

Program konference ke stažení zde:

Abstrakty příspěvků ke stažení zde:

ÚTERÝ, 16. ŘÍJNA 2018 / DIENSTAG, 16. OKTOBER 2018

8.30–9.00 PREZENCE / REGISTRIERUNG
9.00–10.40

Zahájení konference / Eröffnung der Tagung

Jiří Pešek: Úvodní referát / Einführungsreferat

Václav Ledvinka:Tvůrci Velké Prahy? Role Přemysla Šámala a Karla Baxy při budování metropole Československé republiky (1919–1929) / Die Gestalter des Groß-Prags? Die Rolle von Přemysl Šámal und Karel Baxa beim Aufbau der Metropole der Tschechoslowakischen Republik (1919–1929)

Veronika Knotková: Elity pražské samosprávy za první Československé republiky / Die Eliten der Prager Selbstverwaltung während der Ersten Tschechoslowakischen Republik

Diskuse / Diskussion

10.40–11.00 PŘESTÁVKA / KAFFEEPAUSE
11.00–12.40

András Sipos: „The Marvellous Pearl of the Remains of our Country…“ Visions and concepts for positioning Budapest as a prominent international urban centre after 1918 / „Nádherná perla pozůstatků naší země…“ Vize a koncepty pro etablování Budapešti jako významného mezinárodního městského centra po roce 1918

Máté Tamáska: Wettbewerb um den Fluss. Neue Hafenanlagen in der Stadtstruktur von Bratislava, Komárno, Budapest und Wien / Soutěž o řeku. Nové přístavy v městské struktuře Bratislavy, Komárna, Budapešti a Vídně

Hanna Kozinska-Witt: „Schwarze Kontinente“ in den modernisierten Großstädten der Zweiten Polnischen Republik? / „Černé kontinenty“ v modernizovaných velkoměstech druhé Polské republiky?

Nina Lohmann – Jiří Pešek: Praha – Vídeň – Varšava: Tři hlavní města nových republik v prvém poválečném desetiletí / Prag – Wien – Warschau: Drei Hauptstädte der neuen Republiken im ersten Nachkriegsjahrzehnt

Diskuse / Diskussion

12.40–14.00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA / MITTAGSPAUSE
14.00–15.40

Andreas Weigl:Von der sterbenden Metropole zur sozialdemokratischen Musterstadt? Demographische, ökonomische und sozialpolitische Konsequenzen des Zerfalls der Donaumonarchie für die ehemalige „Haupt- und Residenzstadt“ Wien / Od zmírající metropole k sociálnědemokratickému vzorovému městu? Demografické, ekonomické a sociálně-politické konsekvence rozpadu podunajské monarchie pro někdejší „hlavní a rezidenční město“ Vídeň

Alfred Pfoser: Brot und Kunst. Anmerkungen zur Kulturmetropole Wien in den Gründungsjahren der Republik / Chléb a umění. Poznámky k vídeňské kulturní metropoli v letech založení republiky

Christopher Brennan – Alma Hannig: Von der Großmacht zum Kleinstaat: Die Umgestaltung Wiens nach dem Ersten Weltkrieg. Politik, Diplomatie und Militär / Od velmoci k malému státu: Proměna Vídně po první světové válce. Politika, diplomacie, vojsko

Blanka Soukupová: Národní metropole v nových národních státech (na příkladu Prahy, Bratislavy, Varšavy, Krakova a Vídně) / Die nationalen Metropolen in den neuen Nationalstaaten (Prag, Bratislava, Warschau, Krakau und Wien)

Diskuse / Diskussion

15.40–16.00 PŘESTÁVKA / KAFFEEPAUSE
16.00–17.40

Hana Svatošová: Sociální výstavba hlavního města Prahy – diskusní příspěvek / Sozialer Wohnungsbau der Hauptstadt Prag – Diskussionsbeitrag

Olga Fejtová: Masarykovy domovy – sociální projekt hlavního města Prahy / „Masarykovy domovy“ – ein Sozialprojekt der Hauptstadt Prag

Jörg Vögele – Kelly G. Waap: Gesundheit im Spannungsfeld von Stadt und Staat am Beispiel der Rheinmetropole Düsseldorf während der Weimarer Republik / Zdraví v poli napětí mezi městem a státem na příkladu porýnské metropole Düsseldorfu během Výmarské republiky

Tomáš Jelínek: Praha jako centrum tělovýchovy a sportu v obnoveném státě / Prag als Zentrum der Leibeserziehung und des Sports im „erneuerten“ Staat

Diskuse / Diskussion

19.00–22.00
SPOLEČENSKÝ VEČER PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE / SOIRÉE FÜR DIE TAGUNGSTEILNEHMER

STŘEDA, 17. ŘÍJNA 2018 / MITTWOCH, 17. OKTOBER 2018

8.30–9.00 PREZENCE / REGISTRIERUNG
9.00–10.40

Kryštof Drnek: „Přebudování Prahy je podmínkou její prosperity.“ Meziválečná nerealizovaná regulace Velké Prahy a problémy, které měla řešit / „Die Umgestaltung Prags ist die Bedingung für seine Prosperität.“ Die nicht realisierte Regulierung Groß-Prags in der Zwischenkriegszeit und die Probleme, die sie lösen sollte

Miroslav Jeřábek: Brno 1918–1938: Budování druhé české národní metropole / Brünn 1918–1938: Der Aufbau der zweiten tschechischen nationalen Metropole

Andrea Pokludová: V záři miliónů i ve stínu těžních věží. Moravská Ostrava v letech 1918–1938 / Im Glanz der Millionen und im Schatten der Fördertürme. Mährisch Ostrau in den Jahren 1918–1938

Karel Řeháček: Meziválečná Plzeň: Rub a líc výkladní skříně československé sociální demokracie / Pilsen in der Zwischenkriegszeit: Licht und Schatten der Vorzeigestadt der tschechoslowakischen Sozialdemokratie

Diskuse / Diskussion

10.40–11.00 PŘESTÁVKA / KAFFEEPAUSE
11.00–12.40

Simona Slanicka: Das französische Prag: Inspirationen von Frankreich in der Gründung der Tschechoslowakischen Republik und in der Prager Zwischenkriegszeit / Francouzská Praha: Inspirace Francií v době založení Československé republiky a Praha v meziválečném období

Tomáš Sekyrka: Spolek výtvarných umělců Mánes – diskusní příspěvek / Der Verein bildender Künstler Mánes – Diskussionsbeitrag

Milan Pech: Topičův salon v uměleckém provozu meziválečné Prahy – diskusní příspěvek / Der Prager Salon Topic im Kunstbetrieb der Zwischenkriegszeit – Diskussionsbeitrag

Vít Vlnas: Pražská muzea umění v čase vzniku republiky / Die Prager Kunstmuseen in der Zeit der Republiksgründung

Anna G. Piotrowska: Looking into the future without forgetting the past. On musical life in post-1918 Krakow / Pohled do budoucnosti aniž by byla zapomenuta minulost. Hudební život v Krakově po roce 1918

Diskuse / Diskussion

12.40–14.00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA / MITTAGSPAUSE
14.00–15.40

Zdenek R. Nešpor: Metropole náboženské plurality: Sekularizace a budování nekatolických církevních struktur v meziválečné Praze / Die Metropole der Religionspluralität: Säkularisierung und Aufbau nichtkatholischer Kirchenstrukturen in Prag der Zwischenkriegszeit

Blanka Altová: Křesťanské sakrální novostavby v meziválečné Praze / Christliche sakrale Neubauten in Prag der Zwischenkriegszeit

Michal Sklenář: Osm z dvanácti hvězd. Výstavba nových římskokatolických kostelů ve Velké Praze v letech 1930–1938 / Acht von zwölf Sternen. Der Bau neuer römisch-katholischer Kirchen in Groß-Prag in den Jahren 1930–1938

Josef Märc: Školní výlety a jiné cesty do Prahy především z českých škol (z Ústecka) v období první Československé republiky / Schulausflüge und andere Reisen insbesondere der tschechischen Schulen (aus dem Aussiger Gebiet) nach Prag in der Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik

Diskuse / Diskussion

15.40–16.00 PŘESTÁVKA / KAFFEEPAUSE
16.00–18.00

Bernd Kreuzer: Die Modernisierung Prags und der tschechoslowakischen Regionalzentren in der Zwischenkriegszeit im internationalen Diskurs technischer Experten / Modernizace meziválečné Prahy a československých regionálních center v mezinárodním diskursu technických expertů

Jan Kober: Nevystavěné srdce státu. Snahy o výstavbu nového parlamentu a vládní čtvrti v meziválečné Praze a jejich neúspěch / Das ungebaute Herz des Staates. Die Bemühungen um den Bau eines neuen Parlamentsgebäudes und Regierungsviertels in Prag während der Zwischenkriegszeit und ihr Scheitern

Jiří Vlasák: Společenstvo stavitelů v Praze a jeho podíl na výstavbě hlavního města v meziválečném období / Die Genossenschaft der Baumeister in Prag und ihr Anteil am Ausbau der Hauptstadt während der Zwischenkriegszeit

Jan Štemberk: Automobil si získává Prahu / Das Automobil erobert Prag

Diskuse / Diskussion

Jiří Pešek: Závěrečné slovo / Schlusswort

 

Vzhledem ke kontrolovanému vstupu do prostor jednání konference organizátoři prosí o nahlášení Vaší účasti na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 12. října 2018.

Da der Zutritt zum Tagungsort kontrolliert wird, bitten die Organisatoren Sieum eine verbindliche Anmeldung spätestens bis zum 12. Oktober 2018 an dieE-Mail-Adresse: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..