Datum konání: 22.–23. října 2020

Místo konání: Praha (Místo konání bude upřesněno.)

Anotace:

Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě zřejmý, ale v širší společenské debatě je mu věnován prostor jen občas, nejčastěji formou dílčích nebo příležitostných počinů. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu Akademie věd a Ústavu pro studium totalitních režimů se proto rozhodli vytvořit vzdělávací platformu, jež by měla v pravidelných intervalech poskytnout příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také k obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

V roce 2020 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vystavování minulosti. Veřejný prostor chápeme v širším slova smyslu. Kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, nás bude zajímat, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média. Ve všech těchto prostředích je minulost neustále vystavována, přestavována, rozkládána a vykládána. Přestože často slyšíme povzdechy, že neznáme svou minulost, zdá se, že dějiny neztrácejí ve veřejném prostoru svůj význam, spíše naopak. Vzpomeňme jen na poslední „kauzy”, jakými byly spor o společenskou roli Památníku Lidice, veřejné kontroverze kolem pomníku maršála Koněva nebo diskuze o potřebě budovat nová muzea. Kromě sporů o výklad minulosti se stále častěji setkáváme i s dějinami, jež slouží jako dobře promyšlený marketing nebo obchodní komodita a atrakce.

Více informací na FORUMDVP.cz

Vyhlašujeme Call for Abstracts

Vyhlašujeme Call for Abstracts na druhý ročník mezinárodní konference Dějiny ve veřejném prostoru na téma Vystavování minulosti, který se bude konat 22.–23. října 2020 v Praze.

Ukončení registrace příspěvků: 30. dubna 2020

Výsledek výběru příspěvků: 18. května 2020

Registrace pro přednášející a posluchače: od 1. června 2020  

Konferenční poplatky (přednášející i posluchači):

 • Vstup 1 den - 200,- Kč
 • Vstup oba dny - 300,- Kč
 • Studenti - 50,- Kč / den (nutné na místě předložit platný studentský průkaz nebo potvrzení o studiu)

Vybrané příspěvky budou nabídnuty do zvláštního čísla časopisu Dějiny - Teorie - Kritika (v jednání) a pro dvě vybrané studie je vyhrazen prostor v časopise Moderní dějiny. Příspěvkům s popularizačním zaměřením bude nabídnut prostor v časopise Dějiny a současnost (v jednání).

Anonymizované příspěvky bude vybírat Programový výbor.

Do diskuze zveme vystupující, kteří budou se svými  příspěvky ochotni jít za prostý popis aktuálních kauz a budou se ptát po zdrojích zájmu o dějiny ve veřejném prostoru. Vítáme sdílení zkušeností z praxe, kdy se někdo pokusil minulost nově a nezvykle vystavit (nebo naopak pobořit). Těšíme se na učitele a pedagogy, kteří ve vzdělávacím procesu pojímají dějiny jako otevřenou otázku a zohledňují aktuální zájem o minulost ve veřejném prostoru. Uvítáme příspěvky, které českou zkušenost zasazují do mezinárodního kontextu. Rádi bychom dali prostor pro prezentaci projektů, jež nově zpracovávají staré artefakty, pomníky a památky. Důležitým kritériem pro výběr příspěvku bude snaha o porozumění, navázání dialogu a (sebe)reflexe. Smyslem fóra je zkoumat zdroje zájmu o minulost a hledat aktuální pozici dějin ve veřejném prostoru.

Přijímáme příspěvky, jež budou zpracovávat následující témata:

 • Emocionalita a prožitek

Jak prožíváme dějiny? K čemu nám může být „zážitek minulosti?”

 • Dějiny v současném globálním kapitalismu

Jak si dějiny stojí na trhu?Jak současný turismus proměňuje nabídku kulturních institucí?

 • Jak vystavujeme dějiny?

S jakými problémy se muzea potýkají při „vystavování dějin”? Čeká Českou republiku muzejní boom podobný tomu v okolních státech?

 • Kulturní dědictví

Jsou prohlídky hradů, zámků a dalších památek jediný způsob, jak udržovat kulturní dědictví stále „živé”? Jak a proč se objekty stávají kulturním dědictvím?

 • Učitel jako kurátor

Jakým různým minulostem jsou žáci a žákyně vystavovány?

Jak může učitel pomoci žákům a žákyním s vystavováním dějin?

 • Dějiny a veřejná služba (masová média, veřejné instituce)

Jakou roli mají hrát při vystavování dějin masová média?Našly tradiční instituce paměti své místo ve společnosti?

 

REGISTRACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 

Hlavní přednášející

 • Barbara Kirshenblatt-Gimblett
 • Robert Stradling