Přihlášení

Přihláška by měla obsahovat:

  • Jméno, příjmení, tituly
  • Název a adresa instituce
  • Název příspěvku

Přihlášky zasílejte nejpozději do 1. 5. 2017 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Očekáváme příspěvky dlouhé do 20 minut, následované diskusí.

Pokyny pro autory

Příspěvky upravené dle pravidel redakce bude možné publikovat v revue ERGOt. Své texty zasílejte elektronicky ve formátu MS Word na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do 1. 7. 2017.

Rozsah rukopisu

Recenzované typy textů (tematické studie a studie mimo téma čísla) nemají přesahovat 30 normostran, diskuzní studie a esej 20 normostran, studentské práce 10 normostran, recenze, zprávy a informace 5 normostran. Studie musí být opatřena abstraktem v rozsahu 1000–1200 znaků v češtině a angličtině.

Formální náležitosti textu

  • písmo Times New Roman, velikost 12
  • automatické nastavení řádkování 1,5 řádku, odsazení 0 cm, mezery 0 b., zarovnání do bloku
  • autoři v textu používají pouze běžné zkratky, a to jen v nejnutnějších případech
  • názvy publikací, článků aj. jsou psány kurzívou
  • při udávání stran, popř. roků použijte krátkou pomlčku (1990-1998, s. 36-42)
  • pro zvýraznění textu se používá pouze kurziva, nikoli tučné písmo nebo podtržení

Citáty

Pro uvození či citování textu se užívá v češtině běžných uvozovek, tj. dvojitých, před textem dole, za textem nahoře, bez mezer. Pokud stojí v uvozovkách celá věta, kladou se uvozovky až za její interpunkční znaménko, pokud jsou v uvozovkách jen jednotlivá slova, uvozovky jsou přímo za nimi. V případě potřeby mohou být do textu označeného uvozovkami zapuštěny další, jednoduché uvozovky. V uvozovkách je vždy pouze citovaný text; pokud následuje za citovaným textem odkaz v závorce, klade se vždy až mimo uvozovky.

Poznámkový aparát a citace literatury

Poznámky jsou vkládány do textu automaticky jako poznámky pod čarou a chronologicky číslovány, písmo Times New Roman, velikost 10, automatické nastavení řádkování 1 řádek, odsazení 0 cm, mezery 0 b., styl „normální“.

Citace v poznámkách jsou doplněny údajem o zdroji v následující podobě:
„… bla bla bla.“ Srv. V. Láska, Nenávist a její půvaby, Horní dolní: Massacre Publishing 2011, s. 1.

Bibliografické údaje v poznámkách a seznamu použité literatury

Bibliografické citace vycházejí z „Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a

CSN ISO 690-2 (01 0197)“

Monografie

Žemlička, Ž., Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002.

Článek v časopise

Pánek, P., Podíl předbělohorského českého státu na obraně střední Evropy proti turecké

expanzi, in: Československý časopis historický (dále ČsČH), 36, 1988, s. 856-872.

Článek ve sborníku

Mikušek, M., Formování a životní angažovanost zakladatelské generace Spolku pro dějiny

Němců v Čechách, in: P. Soukup – F. Šmahel (vyd.), Německá medievistika v českých zemích

do roku 1945, Praha 2004, s. 79-93.

Citované internetové prameny

Rezek, R., Der kleine große Unterschied, URL: http://www.univie.ac.at/hausarbeiten.at/kafka.htm [cit. 12.01.2007].

Jitrová, J., Aufgabe 1, (E-mail to: Jiri Cenov, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 10.10.2005).

Citace v poznámkách

Citace v poznámkách jsou doplněny údajem o zdroji v následující podobě:
„… bla bla bla.“ Srv. V. Láska, Nenávist a její půvaby, Horní dolní: Massacre Publishing 2011, s. 1.

Autorská práva a původnost

Redakce předpokládá, že nabídnutý text dosud nebyl publikován a autor nabízející rukopis je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu.